Arkiv för november, 2011

Många ungdomar undanhålls en effektiv aknebehandling

Aknebesvär kan sänka livskvalitén. Förutom hudutslagen har aknepatienter en tendens till nedstämdhet, socialt utanförskap och oro.

Mats Berg, överläkare och hudläkare vid Hudkliniken i Sörmland, menar att föräldrar och sjukvårdspersonal många gånger bagatelliserar sjukdomen då de allra flesta ungdomar drabbas av akne.

– Det är vanligt med synpunkter som handlar om att ”alla har finnar ibland” och att de ”läker ut av sig själv”. Man glömmer då att akne kan vara ett svårt lidande för många ungdomar och att våra attityder gör att många undanhålls en effektiv behandling, säger Mats Berg.

Ett annat stort problem med akne är risken för permanenta ärr; vid en undersökning av vuxna med akne var förekomsten av permanenta ärr 14 procent hos kvinnor och 11 procent hos män.

– På senare år har det skett stora framsteg inom aknebehandlingen, vilket medför att möjligheterna att bli bättre är mycket bättre än för föräldragenerationen. Det vore mycket värt för ungdomar med akne om deras föräldrar kunde lära sig mer om dessa framsteg så att de kan ge tillräckligt stöd till sina tonåringar.

Måndagen den 21/11 klockan 10.00 chattar Mats Berg med Netdoktors besökare om akne. Har du frågor att ställa kan du göra det redan nu. Chatten är en del av fokusområdet akne som lanserades i slutet av september.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och över 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Fokus Akne sponsras av Galderma Nordic. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Annonser

Var tredje KOL-patient fortsätter att röka

Internationella KOL-dagen den 16 november:

Den 15 november 2011 – Knappt 30 procent av KOL-patienterna får inte den hjälp de har rätt till för att sluta röka, och var tredje patient fortsätter med rökningen trots att de har fått diagnosen KOL. Det visar resultaten av en ny undersökning bland KOL-patienter genomförd av Netdoktor.se. Enligt de senaste riktlinjerna från Socialstyrelsen ska alla KOL-patienter erbjudas hjälp till rökstopp.

Mellan 500 000-700 000 svenskar lider av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och fler än 1,3 miljoner svenskar röker dagligen. Cirka 40 procent av dessa kommer att utveckla KOL. Trots att rökning bryter ner lungorna permanent fortsätter var tredje KOL-patient (30,5 procent) att röka. Det visar en ny undersökning bland 591 KOL-patienter i Sverige, genomförd av Netdoktor.se som en del av folkhälsokampanjen harduKOL.se.

Rökstopp viktigast
Enligt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer ska alla rökare med KOL erbju-das hjälp till rökstopp. Netdoktors undersökning visar att knappt var tredje (28 procent) rökare med KOL aldrig har erbjudits denna hjälp. 

– Det är beklagligt om det förhåller sig så. Rökstopp är den enskilt mest betydelsefulla åtgärden för att stoppa den fortsatta sjukdomsutvecklingen vid KOL, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna och fortsätter:

– Vid fortsatt rökning fortsätter också den skadliga effekten med utveckling av hålrum, emfysem, i lungorna vilket innebär en ökande risk för andningsinvaliditet. Därför är det oroväckande om så många som var tredje inte får den hjälp som är nödvändig för att göra sig kvitt tobaksbegäret. Alla rökare som har KOL ska kontakta sin vårdcentral för att få hjälp till rökstopp – det är en hjälp man har rätt till.

Om undersökningen
Undersökningen är ett led i Netdoktors folkhälsokampanj harduKOL.se som genomförs från den 31 maj 2011 och minst åtta månader framåt. Undersökningen är genomförd som en onlineundersökning och har besvarats av 591 patienter med diagnostiserad KOL. Respondenterna fördelar sig brett med hänsyn till ålder, kön och bostadsort. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor.se i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

Fler resultat ur undersökningen bland KOL-patienter

 • 58 procent har inte fått information om KOL vid tiden för diagnos
 • 71 procent känner inte till vilken lungfunktion de hade kvar vid diagnos
 • 90 procent har inte fått kostvägledning
 • 35 procent känner sig ofta deprimerade
 • 29,5 procent känner sig ofta isolerade
 • 35 procent av KOL-patienterna anger att de inte går på kontroller för sin sjukdom

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Anna Björlin, Peach PR, tel: 0708-278851, e-post: anna.bjorlin@peachpr.se
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Sex av tio patienter med ny KOL-diagnos får inte information

Internationella KOL-dagen i morgon 16 november:

Den 15 november 2011 – Knappt 60 procent av KOL-patienterna uppger att de inte fått information om KOL och hur de ska hantera sjukdomen, och 71 procent har inte kännedom om vilken lungkapacitet de hade kvar vid tiden för diagnos.

– Vi måste bli betydligt bättre på att informera våra KOL-patienter, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

Mellan 500 000 och 700 000 svenskar beräknas ha KOL och av dessa har omkring 20 procent fått diagnos. Trots att KOL är en av våra vanligaste folksjukdomar brister hälso- och sjukvården i informationen till nydiagnostiserade KOL-patienter. Enligt en ny undersökning genomförd av Netdoktor.se bland 591 KOL-patienter i Sverige anger 58 procent att de inte i samband med diagnos fått information om hur de ska hantera sjukdomen på bästa sätt. Två av tre (70,8 procent) känner inte heller till vilken lungkapacitet de hade då lungfunktionen mättes genom spirometriundersökning vid diagnostillfället.

– Siffrorna visar tydligt att vi måste bli mycket bättre på att informera våra KOL-patienter. En välinformerad patient känner större ansvar för sin sjukdom och tar bättre hand om sig. Sjukdomsförlopp och livskvalitet vid KOL avgörs i hög utsträckning av hur man lever i vardagen. Information om och hjälp till rökstopp är det viktigaste – men motion, bra kost och läkemedelsbehandling är andra viktiga hörnstenar, säger Kjell Larsson.

Spirometri genomförs sent
KOL delas in i fyra stadier beroende på vilken lungfunktion man har; lindrig, måttlig, svår och mycket svår form. Resultat från undersökningen visade att var tredje (34,8 procent) av KOL-patienterna inte kontrollerade sin lungfunktion förrän mellan ett och fyra år efter att de fått luftvägssymtom, medan en av fem (20,8 procent) väntade ytterligare mellan fem och tio år.

– Det är inte ovanligt att många har tappat 50 procent av sin lungfunktion vid diagnos-tillfället, vilket innebär att man har svår KOL. Många människor inser inte att de kan ha en allvarlig kronisk sjukdom, därför måste hälso- och sjukvården bli bättre på att ta initiativ till undersökning för att så snabbt som möjligt sätta in åtgärder, säger Kjell Larsson.

Fler resultat ur undersökningen bland KOL-patienter

 • 30,5 procent fortsätter att röka trots KOL-diagnos
 • 28 procent har inte fått erbjudande om hjälp till rökstopp
 • 90 procent har inte fått kostvägledning
 • 35 procent känner sig ofta deprimerade
 • 29,5 procent känner sig ofta isolerade
 • 35 procent av KOL-patienterna anger att de inte går på kontroller för sin sjukdom.

Om undersökningen
Undersökningen är ett led i Netdoktors folkhälsokampanj harduKOL.se som genomförs från den 31 maj 2011 och minst åtta månader framåt. Undersökningen är genomförd som en onlineundersökning och har besvarats av 591 patienter med diagnostiserad KOL. Respondenterna fördelar sig brett med hänsyn till ålder, kön och bostadsort. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor.se i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Anna Björlin, Peach PR, tel: 0708-278851, e-post: anna.bjorlin@peachpr.se
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Högt kolesterolvärde och LCHF-kost?

"Mättade feter utgör ett hot mot den sjukande hjärtkärldödligheten"

"Mättade feter utgör ett hot mot den sjukande hjärtkärldödligheten"

Högt kolesterolvärde och LCHF-kost – är det en bra kombination?

Torsdagen den 10 november svarade Anders G Olsson, seniorprofessor i invärtes medicin, i en chatt på frågor om kolesterol. En del av frågorna berörde just detta och om mättade fetter är hälsofarligt eller inte.

Missade du chatten – kan du läsa svar på frågorna här:

Kolesterol och LCHF-kost  >>

Kolesterol och nya studier >>

Läs även intervjun med Anders G Olsson: ”Mättade fetter utgör ett hot mot den sjunkande hjärtkärldödligheten”

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

”Mättade fetter utgör ett hot mot den sjunkande hjärtkärldödligheten”

Det råder delade meningar om huruvida höga kolesterolvärden är farliga för hälsan eller inte. Debatten har fått stort spelrum i den mediala sfären och skapat enorma diskussioner. Ger fet mat höjda kolesterolvärden, eller?

Netdoktorexpert Anders G Olsson, seniorprofessor i invärtes medicin, menar att svenskar hittills varit duktiga på att välja mat som sänker kolesterolet – så pass att kolesterolhalten sjunkit med nästan en millimol i den svenska befolkningen.

– Detta är glädjande och har också åtföljts av en kraftigt minska dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige. De senaste årens stigande popularitet att använda mer mättade fetter såsom smör och grädde i matlagningen utgör därför ett hot mot den glädjande trenden med sjunkande hjärtkärldödlighet.

Samtidigt menar Anders G Olsson att kolesterol inte förtjänar att vara ett kontroversiellt ämne då framstående forskare över hela världen är överens om att högt kolesterolvärde kan leda till hjärt-och kärlsjukdomar och död.

– Att ett förhöjt kolesterolvärde hör till de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom har länge stått klart. Höjda kolesterolvärden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och att dö i förtid i cirkulationsorganens sjukdomar. Tydligast ser man detta hos människor som fötts med högt kolesterol på grund av en rubbad kolesterolomsättning i kroppen, i dessa fall drabbas unga, både män och kvinnor av för tidig kärlsjukdom. Senare befolkningsundersökningar visar att ju lägre kolesterolvärdet är desto mindre är risken att drabbas. Detta gäller även om kolesterolvärdet är inom de normala gränserna det vill säga ju lägre kolesterol desto mindre risk att drabbas av kärlsjukdom.

Sedan över 15 år har studier offentliggjorts som visar att sänkning av blodets halt av kolesterol med läkemedel kraftigt minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar på en rad olika grupper av människor. Dessa behandlingsstudier pekar åt samma håll som befolkningsstudierna: ju lägre kolesterolvärde som kan åstadkommas, desto mindre är risken att drabbas även inom kolesterolets normalområde.

– Det är alltså bra med ett lågt kolesterolvärde. Man ser ingen nedre gräns under vilken ett lägre kolesterol inte skull vara bra. Det spelar ingen roll hur man sänker sitt kolesterolvärde, det är jättebra om man kan åstadkomma detta med sina matvanor. Livsmedel som höjer kolesterolvärdet är framför allt mättade fetter, varav den vanligaste källan i svensk mat är feta mejeriprodukter: smör, grädde, helmjölk och matvaror och livsmedel som bygger på dessa feta produkter. Dessa livsmedel bör därför undvikas för att förhindra att kolesterolet stiger.

Olsson berättar också att kolesterolhalten däremot inte påverkas av omättade fetter som finns i till exempel olivolja och rapsolja. Fleromättade fetter från till exempel nötter och olika grönsaker samt vissa fiskfetter kan till och med sänka kolesterolvärdet. Den sortens fetter menar Olsson är att föredra för att minska risken för hjärtkärlsjukdom.

————-
Torsdagen den 10/11 klockan 13.30 chattar Anders G Olsson om kolesterol med Netdoktors besökare och medlemmar. Har du en fråga att ställa? Gör det här >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och över 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Fokus Kolesterol sponsras av Lycq. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Migrän debuterar allt tidigare hos barn

Migrän är en folksjukdom som drabbar omkring en miljon svenskar. Över tid är migränpopulationen mer eller mindre oförändrad, men sjukdomen debuterar allt tidigare hos barn.

– Det är på grund av att barn idag exponeras mer för de utlösande faktorerna än tidigare. Förekomsten av migrän är oförändrad över tid, men antalet migränanfall har ökat som en konsekvens av att antalet utlösande faktorer är vanligt förekommande, säger Carl Dahlöf, professor och överläkare vid SDS-kliniken i Göteborg.

De utlösande faktorerna menar Carl Dahlöf kan vara allt från att barn spenderar flera timmar framför dataskärmar till att de ska hinna med flera fritidsaktiviteter efter skoltid.

Före puberteten är migränsjukdomen lika vanlig mellan könen. Därefter är sjukdomen två till tre gånger vanligare bland kvinnor. Var femte kvinna i fertil ålder beräknas ha migrän.

Många utlösande faktorer
De flesta migräniker känner igen en eller flera anfallsutlösande faktorer och högt på listan står faktorer som stress, hormonförändringar, kost och alkohol.

– Vilka faktorer en individ är mer känslig för är individuellt. Hormonella förändringar tycks spela en roll hos mer än hälften av de kvinnor som har migrän. Slarv med måltider och lågt blodsocker förekommer ofta som migränutlösande faktor hos skolungdomar och även bland vuxna, säger Carl Dahlöf.

Nu lanserar Netdoktor ett nytt fokusområde om migrän. Här kan du som besökare läsa mer om diagnos och behandling samt intervjuer med Carl Dahlöf.

Gå till Fokus: Migrän >>

Läs även:
Migrän debuterar allt tidigare hos barn och är vanligare bland kvinnor >>
Hennes mardröm är att barnen ska drabbas >>
Migrän minskar med välbefinnande >>
Migrän är en folksjukdom – drabbar omkring en miljon svenskar >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser